Obchodní podmínky - Opravy a prodej notebooků | Servis notebooků | Reinstalace Windows | Opravy Software a Hardware | Firemní outsourcing | Opravy televizí | Prodej repasovaných počítačů

Přejít na obsah

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží přes internetové stránky živnostníka Vojtěcha Zýky konkrétně www.grover-pc.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Vojtěch Zýka se sídlem Vochov 307, 330 23 Plzeň, IČ:01738569, zapsaný v živnostenském rejstříku v Plzni a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je Vojtěch Zýka se sídlem Vochov 307, 330 23 Vochov, IČ:01738569, zapsaný v živnostenském rejstříku v Plzni . Vojtěch Zýka je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

Zákazníkem je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, kupní smlouva vzniká odesláním objednávkového formuláře ze stránek www.grover-pc.cz čímž vzniká objednávka mezi kupujícímspotřebitelem. Dodavatel má povinnost kontaktovat kupujícího o problémech s vyřízením objednávky a to z jakýchkoli důvodů. V případě bezproblémového vyřízení objednávky přijme kupující dobírkou objednané zboží s přiloženým platným dokladem o koupi (pro účely daňové i záruční) .
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není možné dodatečně měnit osobu ze spotřebitele na podnikatele a obráceně dopisováním IČ, DIČ.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 400,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn viditelným odkazem u objednávkového formuláře a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před zpracováním objednávky, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí, není v současné době dostupné nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.


Pokud není mezi prodávajícím a kupujícím sjednána platba v hotovosti,  vyzve  prodávající kupujícího
k zaplacení  kupní  ceny  nebo  zálohy  na  kupní  cenu  vystavením faktury,  která  je  mezi  stranami
považována za výzvu k zaplacení. Základní lhůta splatnosti faktury činí 14 dnů od data vystavení.
Platba
se považuje za uhrazenou předání platby v hotovosti oprávněnému zástupci prodávajícího, respektive
připsáním platby dle faktury ve prospěch účtu prodávajícího, uvedeného na faktuře. V případě prodlení
kupujícího  s úhradou  faktury je  prodávající  oprávněn,  nikoliv  však  povinen,  požadovat  po  kupujícím
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně a kupující se zavazuje tento smluvní úrok z
prodlení uhradit. Vyúčtováním či úhradou smluvního úroku z prodlení dle ustanovení tohoto odstavce
nejsou dotčeny nároky prodávajícího na náhradu škody ve smyslu ustanovení obecně platných předpisů.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii.
Ochrana osobních údajů
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Jako servisní protokol se využívá SMS. Při převzetí zařízení do opravy se zákazníkovi posílá sms, která shrnuje základní informace o zařízení a servisních pracech. V případě přiloženého příslušenství je třeba takové příslušenství uvést do servisního protokolu. Stejnětak bude-li docházet k přenosu uživatelských dat při reinstalaci operačního systému je třeba do SMS uvést data, která jsou pro zákazníka důležitá a přeje si je přenést. Prodejce nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat zaviněnou technickou závadou na zařízení zákazníka, nebo vzniklou vyšší mocí.
Ve chvíli kdy sms pozbývá potřeby ( zařízení předáno zpět zákazníkovi, pohledávky uhrazeny ) dochází ke smazání SMS.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Textové chyby a změny vyhrazeny. grover-pc 2013 - 2023
Návrat na obsah